Politica de Confidentialitate si de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal

CINE SUNTEM

S.C. CRESPO EXPRESS S.R.L., are sediul central în Strada Letea nr. 32, Bacau, Telefon: +40 770 967 231, www.curierlocalbacau.roe-mail:contact@zoomcurier.ro

S.C. CRESPO EXPRESS S.R.L.colectează date în multe modalități și pe mai multe căi: atunci când ne contactați pe email, atunci când ne vizitați website-ul, atunci când completați un formular de contact, atunci când completați o cerere de înscriere. Colectăm date și atunci când ne vizitați la unul din sediile noastre sau faceti o comanda telefonica a serviciului ZOOM CURIER la nr. nostru 0770 967 231

DEFINIȚII

Datele cu caracter personal (Date) — orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitățiile sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Categorii speciale de date cu caracter personal — orice informație care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate, date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

Prelucrarea datelor cu caracter personal (Prelucrare) — orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Persoana vizată — o persoană fizică care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitățiile sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Operator — persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

Operatori asociați — doi sau mai mulți operatori care stabilesc în comun scopurile și mijloacele de prelucrare, își stabilesc într-un mod transparent responsabilitățile fiecăruia în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul GDPR, în special în ceea ce privește exercitarea drepturilor persoanelor vizate și îndatoririle fiecăruia de furnizare a informațiilor prevăzute la articolele 13 și 14, prin intermediul unui acord între ei, și desemnează un punct de contact unic pentru persoanele vizate.

Persoana împuternicită de către Operator (Împuternicit/Procesator) — persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

Parte Terță — o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

Consimțământ — orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Pseudonimizare — înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile. Principiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal se aplica datelor pseudonimizate, întrucât acestea reprezintă date cu caracter personal.

Anonimizare — înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod care să fie ireversibil și care sa transforme datele astfel încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate. Principiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal nu se aplica datelor anonimizate, întrucât acestea nu mai reprezintă date cu caracter personal.

ANSPDCP — înseamnă autoritatea publică independentă de supraveghere din Romania, respectiv Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

GDPR — Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI ANGAJAMENTELE S.C. CRESPO EXPRESS S.R.L..

Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre S.C. CRESPO EXPRESS S.R.L.. se supune întotdeauna următoarelor principii:

 • Toate prelucrările de date au un temei legal valabil
 • Toate prelucrările de date se fac în mod echitabil
 • Informăm persoanele vizate cu privire la ce date prelucrăm, de ce, cum și cât timp le prelucrăm, dacă și cui le transferăm , precum și ce drepturi au cu privire la datele lor
 • Datele se colectează în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri
 • Datele sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate
 • Suntem preocupați să folosim doar date exacte și, în cazul în care este necesar, vom avea grijă să fie actualizate
 • Datele se păstrează într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate
 • Datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare

S.C. CRESPO EXPRESS S.R.L.. se va asigura că respectă aceste principii atât în ceea ce privește activitățile sale curente, precum și în cazul în care în viitor va introduce noi tehnologii de prelucrarea a datelor, cum ar fi, fără a se limita la, noi sisteme IT.

CE DATE PERSONALE PRELUCRĂM

S.C. CRESPO EXPRESS S.R.L.. informează în mod specific persoanele vizate cu privire la datele personale colectate și prelucrate în fiecare caz în care se întâmplă acest lucru (de exemplu, la completarea unei cereri de înscriere).

De pildă, în cazul în care ne transmiteti o solicitare de preluare/livrare a unui colet prin serviciul ZOOM CURIER  pe site-ul www.curierlocalbacau.ro sau direct pe adresa de e-mail contact@zoomcurier.ro , vom colecta date personale privind: adresa de e-mail si datele de contact ale persoanei sau ale reprezentantului care ne contactează, incluse în solicitare (exemplu: nume, prenume, adresă de e-mail și număr de telefon).

DE CE ȘI CUM FOLOSIM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. cu caracter personal sunt folosite pentru a ne derula activitatea de predare, pentru a da curs cererilor de înscriere, pentru a da curs cererilor formulate de autoritățile competente care ne supraveghează și reglementează activitatea.

Prelucrăm date pentru a vă oferi dvs. serviciile și informațiile pe care le solicitați.

Prelucrăm de asemenea date cu caracter personal și pentru a asigura securitatea spațiilor în care ne derulăm activitatea, a bunurilor pe care le folosim în acest scop, siguranța angajaților noștri și a datelor și informațiilor pe care le gestionăm.

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate prin colectare, înregistrare, organizare, stocarea, modificare, consultarea, utilizare, divulgare prin transmitere, punere la dispoziție, combinare, restricționare, ștergere, distrugere ș.a.m.d. Datele dvs. cu caracter personal nu fac obiectul unui proces decizional automatizat (inclusiv profilare) decât în situații excepționale, caz în care persoana vizată este informată cu privire la existența acestuia, precum și a detaliilor cu privire la acest mod special de prelucrare.

S.C. CRESPO EXPRESS S.R.L.. informează în mod specific persoanele vizate cu privire la scopurile și modalitățile de prelucrare în fiecare caz în care se întâmplă acest lucru (de exemplu, la transmiterea unei solicitări de colaborare sau a unui răspuns la solicitarea de colaborare, la recepționarea unui CV etc.).

ÎN CE TEMEI FOLOSIM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

 

 

Nr. crt. În ce scop prelucrăm Datele dumneavoastră? Ce Date cu caracter personal prelucrăm, în ce cazuri, modalități și scopuri? Care este temeiul juridic al prelucrării Datelor?
  Datele dumneavoastră pe care ni le furnizați direct 
A.

Efectuarea comenzilor de Servicii de către persoanele fizice/Prestarea serviciilor poștale/serviciilor curierat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unei

de

În cazul în care decideți să plasați o comandă de Servicii contactându-ne telefonic la numărul de telefon publicat pe Website sau în cazul în care plasați o comandă online, vom colecta următoarele Date pentru a putea procesa solicitarea dumneavoastră de furnizare de servicii poștale/curierat și, implicit, pentru a putea presta Serviciile:

 • nume și prenume
 • adresa de facturare
 • numărul de telefon
 • adresa de preluare (dacă este diferită de adresa de facturare)
 • orice alte informații pe care ni le oferiți voluntar cu privire la comandă (de ex., preferințe speciale privind Serviciile comandate).

Pentru a vă putea ține la curent cu privire la stadiul          expedierii             plicului/coletului dumneavoastră            (parte   din             Serviciile furnizate de Noi), vom prelucra următoarele Date ale dumneavoastră:  numărul de telefon  adresa de email.

În măsura în care nu doriți să mai primiți mesaje din partea noastră cu privire la stadiul expedierii plicului/coletului, ne puteți transmite în orice moment o solicitare în aceast sens la adresa de email dedicată

Executarea contractului încheiat cu dumneavoastră (înregistrarea și procesarea solicitării dumneavoastră de servicii și furnizarea acestor Servicii)

Art. 6 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul general privind

protecția datelor)

 

Îndeplinirea   unei

obligații legale 

Pentru conformarea cu obligațiile legale impuse de actele normative incidente în domeniul furnizării de

servicii poștale art. 6 alin. 1 lit. c din Regulamentul General privind protecția

datelor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contact@zoomcurier.ro și vom da de îndată curs solicitării dumneavoastră.

Dacă sunteți destinatarul unui plic/colet, în anumite cazuri vă vom solicita să ne prezentați un act de identitate cu ajutorul căruia să verificăm identitatea dumneavoastră. Astfel, în aceste cazuri, vom prelucra (în sensul consultării) datele menționate în actul de identitate (după caz, nume/prenume, adresa de domiciliu/reședință, alte date evidențiate în actul de identitate furnizat). Vă rugăm să aveți în vedere că nu vom proceda la efectuarea unei copii de pe actul de identitate prezentat, prelucrarea limitându-se astfel la verificarea identității dumneavoastră.

Executarea contractului încheiat cu clientul nostru art. 6 alin. (1) lit. (b) din             Regulamentul general             privind

protecția datelor

Interesul nostru legitim, a ne asigura că curierul nostru livrează plicul/coletul persoanei indicate de clientul nostru

Art. 6 alin. (1) lit. (f) din Regulamentul general privind

protecția datelor

B. 

Efectuarea unei comenzi de Servicii către persoanele juridice/Prestarea serviciilor poștale/serviciilor de curierat 

 

În cazul în care decideți să plasați o comandă de Servicii contactându-ne telefonic la numărul de telefon publicat pe Website sau în cazul în care plasați o comandă online din contul dumneavoastră (în cazul persoanelor juridice cu care Noi avem contract), vom colecta următoarele Datele pentru a putea procesa solicitarea dumneavoastră de furnizare de servicii poștale/curierat și, implicit, pentru a putea presta Serviciile:

Ø  Datele persoanei de contact din partea expeditorului (nume și prenume precum

și numărul de telefon)

Ø  Detalii cu        privire la       expeditor

(denumirea acestuia precum și adresa de facturare)

Ø  Adresa de preluare (dacă diferă de

adresa de facturare)

Ø  orice alte informații pe care ni le oferiți voluntar cu privire la comandă (de ex., preferințe speciale privind Serviciile comandate).

Pentru a vă putea ține la curent cu privire la stadiul expedierii plicului/coletului dumneavoastră (parte din Serviciile furnizate de Noi), vom prelucra următoarele Date ale dumneavoastră:

Ø  numărul de telefon, și, după caz,  adresa de e-mail.

În măsura în care nu doriți să mai primiți mesaje din partea noastră cu privire la stadiul expedierii plicului/coletului, ne puteți

Executarea contractului încheiat cu clientul nostru persoana juridică (înregistrarea și procesarea solicitării dumneavoastră de servicii și furnizarea acestor Servicii)

Art. 6 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul general privind

protecția datelor)

 

Îndeplinirea unei obligații legale  Pentru conformarea cu obligațiile legale impuse de actele normative incidente în domeniul furnizării de servicii poștale art. 6 alin. 1 lit. c din Regulamentul General privind protecția

datelor

 

 

 

 

 

 

 

transmite în orice moment o solicitare în aceast sens la adresa de email dedicată contact@zoomcurier.ro și vom da de îndată curs solicitării dumneavoastră.

Vă putem crea un cont de client în aplicația noastră online (în cazul persoanelor juridice cu care Noi avem contract), la solicitarea dumneavoastră expresă, și doar în măsura în care ne veți furniza în mod voluntar următoarele date:

Ø    denumirea entității pe care o reprezentați, datele de identificare ale acesteia, precum și persoana de contact din cadrul acestei entități

Ø    numele            și            prenumele dumneavoastră

Ø    adresa dumneavoastră de email  numărul dumneavoastră de telefon   parola.

Următoarele informații vor fi evidențiate în contul de client:

Ø    denumirea entității la care sunteți angajat, datele de identificare ale acesteia, precum și persoana de contact din cadrul acestei entități și numărul de telefon al acesteia  istoricul comenzilor.

Contul dumneavoastră de client va fi activ pe durata contractului încheiat de Noi cu entitatea pe care o reprezentați, urmând a fi șters automat la data încetării colaborării cu acesta.

Puteți șterge oricând contul dumneavoastră de client printr-o solicitare de ștergere prin e-mail către serviciul nostru de clienți. Contul dumneavoastră de client va fi șters de îndată ce primim această solicitare. Oricând ulterior puteți solicita crearea altui cont de client.

Cu toate acestea, dacă nu vă utilizați contul de client timp de 3 (trei) ani, acesta va deveni inactiv și va fi șters automat după anunțarea dumneavoastră la adresa de email furnizată, în afară de cazul în care vă opuneți în mod expres într-un termen de 2 (două) zile lucrătoare de la primirea emailului de informare.

Dacă sunteți destinatarul unui plic/colet, în anumite cazuri vă vom solicita să ne prezentați un act de identitate cu ajutorul căruia să verificăm identitatea dumneavoastră. Astfel, în aceste cazuri, vom prelucra (în sensul consultării) datele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Executarea contractului cu clientul nostru art. 6 alin. (1) din

încheiat

lit. (b) Regulamentul

menționate în actul de identitate (după caz, nume/prenume, adresa de domiciliu/reședință, alte date evidențiate în actul de identitate furnizat). Vă rugăm să aveți în vedere că nu vom proceda la efectuarea unei copii de pe actul de identitate prezentat, prelucrarea limitându-se astfel la verificarea identității dumneavoastră.

            general             privind

protecția datelor

Interesul             nostru legitim, a ne asigura că curierul nostru livrează plicul/coletul persoanei indicate             de             clientul nostru

Art. 6 alin. (1) lit. (f) din Regulamentul general privind

protecția datelor

C. Întocmirea documentelor fiscale și încasarea contravalorii Serviciilor furnizate de Noi sau, după caz, a contravalorii rambursului (pentru coletele livrate în sistem ramburs)

Vom prelucra următoarele Date în scopul emiterii documentelor fiscale aferente Serviciilor prestate de Noi precum și pentru emiterea documentelor fiscale aferente încasării contravalorii Serviciilor și a rambursului:

ü  Nume și prenume

ü  Adresă de domiciliu.

Îndeplinirea unei obligații legale (pentru conformarea cu obligațiile legale impuse de prevederile legale aplicabile în domeniile financiar- contabil și în domeniul furnizării de servicii poștale/curierat)  Art. 6 alin. 1 lit. c din Regulamentul General privind protecția

datelor

D. Recrutare

În măsura în care ne veți transmite CV-ul dumneavoastră la adresa de email dedicată disponibilă la secțiunea Carieră de pe Website, vom prelucra urmatoarele Date în scopul inițierii/finalizării procesului de recrutare și, dacă va fi cazul, în scopul angajării dumneavoastră:

 datele cu caracter personal conținute în CV-ul transmis de dumneavoastră (nume/prenume, telefon, adresă de email, studii, experiența de lucru și competențe, precum și orice alte date conținute în mod uzual într-un CV)

Interesul nostru legitim (finalizarea procesului de recrutare, respectiv în scopul identificării celui mai bun candidat pentru poziția vacantă) precum și interesul dumneavoastră

legitim pentru identificarea unui loc de muncă potrivit cu

pregătirea

dumneavoastră

Art. 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul General privind protecția

datelor

E. Înregistrare convorbirilor telefonice

În cazul în care ne contactați telefonic, vom înregistra convorbirile telefonice (inclusiv vocea dumneavoastră) pe care le vom avea cu dumneavoastră exclusiv în baza acordul dumneavoastră prealabil, urmând a prelucra astfel următoarele Date în scopul îmbunătățirii calității serviciilor oferite de Noi:

ü  numele și prenumele dumneavoastră,

ü  numărul comenzii,

ü  adresa de preluare sau de livrare

Consimțământul dumneavoastră             cu privire             la înregistrarea convorbirilor telefonice

Art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul

 orice alte informații pe care ni le furnizați în timpul convorbirii telefonice.

În cazul în care nu mai doriți prelucrarea Datelor dumneavoastră, vă puteți retrage în orice moment consimțământul prin transmiterea unui email la adresa de email dedicată contact@zoomcurier.ro Vă rugăm să aveți în vedere că retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

            general             privind

protecția datelor 

 

F. Asistență  și suport clienți

Pentru a vă asigura suportul necesar cu privire la aplicația noastră online sau cu privire la comenzile de Servicii lansate de dumneavoastră, va fi necesară prelucrarea următoarelor Date:

ü  nume și prenume

ü  adresa de email și/sau numărul de telefon (după caz)

ü  numărul comenzii dumneavoastră

ü  orice alte informații cu privire la comanda respectivă necesare pentru acordarea suportului.

Prelucrarea acestor date este necesară atât pentru    confirmarea             identității dumneavoastră cât și pentru furnizarea de informații de asistență și suport.

Executarea

contractului, respectiv îndeplinirea obligațiilor noastre pe parcursul executării contractului încheiat cu dumneavoastră sau entitatea pe care o reprezentați

Art. 6 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul general privind

protecția datelor

 

G.

Soluționarea de cereri,

întrebări și/sau  reclamații ale

persoanelor fizice  

Când primim cereri, întrebări sau reclamații de la persoane fizice, prelucrăm următoarele Date cu caracter personal ale acestora în funcție             de        modalitatea             aleasă pentru transmiterea             cererilor,          întrebărilor             sau reclamațiilor (fie că este vorba despre expeditorii         sau             destinatarii plicurilor/coletelor):

ü  Nume și prenume

ü  Adresă de domiciliu

ü  Adresa de email

ü  Numărul de telefon

ü  Orice alte informații pe care ni le

furnizați cand ne contactați

Prelucrarea acestor Date e necesară pentru a avea ține o evidentă a acestor cereri, întrebări, reclamații, pentru a face dovada acestora, pentru a vă ține la curent cu stadiul solutionării acestora și pentru a vă transmite răspunsul nostru la acestea.

De asemenea, prelucrarea acestor Date este necesară pentru a ne conforma obligației ce ne incumbă, în calitate de furnizor de servicii

Interes nostru legitim (în scopul îmbunătățirii Serviciilor noastre, astfel încât sa beneficiați de cele mai bune oferte)

 

 

 

 

 

Îndeplinirea unei obligații legale  Pentru conformarea cu obligațiile legale impuse de prevederile în domeniul furnizării de servicii poștale

art. 6 alin. 1 lit. c din Regulamentul General privind protecția

datelor

poștale, de a răspunde reclamațiilor formulate de expeditorii/destinatarii trimiterilor poștale în conformitate cu prevederile legale în domeniu.
H.

Raportări

 

Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal pentru pregătirea și depunerea situațiilor și documentelor financiarcontabile și fiscale prevăzute de legislația aplicabilă în vigoare.

Îndeplinirea   unor obligații          legale (conformarea   cu obligațiile impuse de prevederile      legale aplicabile în materie fiscală/financiarcontabilă)

art. 6 alin. 1 lit. c din Regulamentul General privind protecția

datelor

I.

 Formularea  de acțiuni/apărări juridice 

 

Pentru a ne proteja drepturile legale și interesele legitime, putem prelucra Datele dumneavoastră cu caracter personal necesare formulării/exercitării de acțiuni/apărări juridice, și a  documentației și altor demersuri aferente acestora, în raport cu instanțe/autorități/instituții/alți terți.

Interes nostru legitim (asigurarea respectării drepturilor       și intereselor legitime ale noastre)

Art. 6 alin. (1) lit. (f) din Regulamentul general privind

protecția datelor

J.

Furnizare de informații și documente în

proceduri/investigații

în         raport             cu

autorități/instituți/alte

entități             competente

legal

În cazul unor: (i) solicitări exprese ale ale autorităților/instituțiilor/altor entități competente legal în cadrul unor proceduri/investigații formale; ori (ii) necesității îndeplinirii unor obligații legale de informare/raportare către autorități/instituții/alte entități competente legal ce ne revin – vom furniza în mod excepțional și conform legii exclusiv Datele dumneavostră cu caracter personal solicitate în mod expres de aceste autorități sau instituții sau care trebuie să fie furnizate acestor autorități/instituții/entități conform legii și vom documenta aceste demersuri în scop de probă.

Îndeplinirea unei obligații legale (pentru conformarea cu obligațiile specifice impuse de prevederi legale referitoare la, de ex., nelimitativ, prevenire și protecție împotriva fraudelor, spălării banilor, actelor de terorism, etc.) art. 6 alin. 1 lit. c din Regulamentul General privind protecția

datelor

  Date pe care le colectăm automat
K.

Mentenanța   și securizarea             Websiteului nostru

 

Pentru mentenanța și securizarea Websiteului nostru, putem prelucra Date cu caracter personal ale persoanelor fizice vizitatori ai acestui Website constând în următorii identificatori online:

Ø  Adresa IP;

Ø  Adresa MAC;

Ø  Browser-ul      de        Internet utilizat        la

vizitarea Website-ului nostru;

Ø  versiunea sistemului de operare al dispozitivului utilizat de vizitatorul Website-ului nostru pentru conectarea la

Interes nostru legitim (implementarea și menținerea măsurilor de securitate a

Website-ului)

Art. 6 alin. (1) lit. (f) din Regulamentul general privind

protecția datelor

Internet cu ocazia vizitării Website-ului nostru;

Ø  Date     de        protocol        IT        (de       ex., HHTP/HTTPS);

Ø  Localizarea dispozitivului utilizat de vizitatorul Website-ului nostru pentru conectarea la Internet cu ocazia vizitării Website-ului nostru (dacă este activată vreo aplicație de geo-localizare).

Mai exact, prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal pentru:

Ø  a asigura buna funcționare a websiteului nostru: o afișarea corectă a conținutului Websiteului nostru;

o îmbunătățirea Website-ului nostru; o parametrarea dispozitivului de pe care vă conectați la Website-ul nostru;

Ø  a asigura securitatea Website-ului nostru și a vă proteja împotriva fraudelor/incidentelor de securitate IT în ceea ce privește Website-ul nostru;

Ø  identificarea și remedierea eventualelor defecțiuni care împiedică utilizarea Website-ului nostru.

L. Cookie-uri

Când navigați pe Website-ul nostru putem folosi tehnologii care colectează automat Datele dumneavoastră pentru: (i) funcționarea optimă a Website-ului, (ii) a ne îmbunătăți Website-ul, de ex., nelimitativ, prin estimarea audienței și a tipurilor de utilizări pe Website, cunoașterea unor informații despre acțiunile dumneavoastră pe Website, etc.).

De asemenea, putem folosi cookie-uri sau alte tehnologii similare furnizate de partenerul nostru Google pentru a vă transmite oferte personalizate cu privire la Serviciile comercializate de Noi prin intermediul Website-ului, astfel cum este menționat la capitolul Luarea deciziilor în mod automat și crearea de profiluri în mod automat de mai jos. Vă rugăm să rețineti că Datele colectate de partenerul nostru sunt anonime pentru Noi.

Totodată, în ceea ce privește prelucrarea de date ca urmare a plasării pe Website-ul administrat de Noi de cookie-uri ale partenerului nostru Google (cookie-uri de analiză/publicitate), vă rugăm să aveți în vedere că Zoom Curier este operator asociat cu acesta după cum urmează:

Interes legitim (pentru a asigura funcționarea optimă a Website-ului nostru și pentru

îmbunătățirea Serviciilor noastre)

Art. 6 alin. (1) lit. (f) din Regulamentul general privind

protecția datelor Consimțământul dumneavoastră cu privire la utilizarea de cookie-uri de

analiză/publicitate  Art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul general privind

protecția datelor 

 

Ø Crespo Express/Zoom Curier este responsabil pentru colectarea și transmiterea către partenerul nostru a datelor obținute prin intermediul cookie-rilor,

Ø Orice altă prelucrare a datelor astfel obținute prin intermediul cookieurilor plasate pe Website-ul nostru este responsabilitatea partenerului nostru. Mai multe detalii cu privire la datele colectate de partenerul nostru precum și modalitatea în care aceste le utilizează le regăsiți în secțiunea Politica de confidențialitate accesând următorul            link

www.curierlocalbacau.ro/politica-de-confidentialitate/.

Pentru mai multe detalii cu privire la colectarea de Date prin intermediul cookieurilor aferente Website-ului nostru, vă invităm să consultați Politica de utilizare cookie-uri și tehnologii similare publicată pe Website-ul nostru la următorul link.

  Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm din alte surse
M. Furnizarea serviciilor poștale/serviciilor de curierat la solicitarea clienților noștri

În scopul prestării de servicii poștale/ servicii de curierat la solicitarea clienților noștri, colectăm Datele dumneavoastră furnizate de clienții noștri (ca și destinatar al trimiterilor), după cum urmează:

Ø nume și prenumele destinatarului, precum și numărul de telefon (în cazul destinatarilor persoană fizică)

Ø datele persoanei de contact din partea destinatarului, respectiv numele și prenumele precum și numărul de telefon (în cazul destinatarilor entități juridice)

Ø adresă de livrare

Ø dovada primirii trimiterilor cu confirmare de primire (numele și prenumele, semnătura persoanei care primește trimiterea)

Aceste Date sunt necesare pentru prestarea Serviciilor furnizate de Noi.

Executarea contractului (Îndeplinirea obligațiilor noastre pe parcursul executării contractului încheiat cu clienții noștri)

Art. 6 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul general privind

protecția datelor)

 

Interesul nostru legitim (pentru furnizarea Serviciilor solicitate de clienții noștri)

Art. 6 alin. (1) lit. (f) din Regulamentul general privind

protecția datelor)  

N.

            Navigare             pe        rețele

sociale

Zoom Curier este prezent pe portalul comunității Facebook / Instagram pentru a partaja conținutul Website-ului nostru și pentru a da posibilitate clienților actuali și potențiali să se informeze despre cele mai recente promoții ale noastre.

Dacă ne dați like/urmărire pe pagina de

Facebook/Instagram a Zoom Curier (intitulată “Zoom Curier”), vom utiliza această Dată cu caracter personal a dumneavoastră pentru a putea comunica cu

Consimțământul persoanei             vizate

(transmiterea de oferte personalizate pe Facebook/Instagram – prin utilizarea serviciului de audiențe personalizate bazate pe liste de clienți).

dumneavoastră și, eventual, pentru a va putea transmite oferte personalizate la contul dumneavoastră de Facebook/Instagram prin utilizarea serviciului de audiențe personalizate bazate pe liste de clienți.

Dacă doriți informații suplimentare despre felul în care platforma Facebook vă prelucrează Datele cu caracter personal, vă rugăm să vizitați secțiunile relevante (în prezent „Confidențialitate” și „Condiții și politici”) pe Website-ul:  www.facebook.com.

Astfel, vă rugăm să țineți cont că este obligația platformei Facebook de a asigura respectarea reglementărilor legale aplicabile în domeniul protecției și prelucrării datelor cu caracter personal.

Efectuarea comenzilor de Servicii de către persoanele fizice/Prestarea serviciilor poștale/serviciilor curierat 

S.C. CRESPO EXPRESS S.R.L.. urmărește efectuarea prelucrărilor de date în considerarea cel puțin unuia din temeiurile legale enumerate mai jos:

 1. a) Consimțământul — În cazul în care nu se aplică vreun alt temei de legalitate al prelucrării prevăzut mai jos, S.C. CRESPO EXPRESS S.R.L.. obține întotdeauna consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
 2. b) Executarea/Încheierea unui contract — Prelucrarea este necesară pentru executarea de către S.C. CRESPO EXPRESS S.R.L.. a unui contract la care persoană vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.
 3. c) Obligație legala — Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine S.C. CRESPO EXPRESS S.R.L..
 4. d) Interes legitim — Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de S.C. CRESPO EXPRESS S.R.L.. sau de o parte terță, în condițiile legii. De pildă, în cazul înregistrării solicitărilor de aderare la cursurile oferite, S.C. CRESPO EXPRESS S.R.L.. are un interes legitim probator sau de îmbunătățire a serviciilor oferite.
 5. e) Interes vital — Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice.
 6. f) Interes public — Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul.

În cazul categoriilor speciale de date cu caracter personal, S.C. CRESPO EXPRESS S.R.L..se raportează la prevederile legale aplicabile pentru a asigura întotdeauna un temei legal valabil pentru prelucrare.

CUI TRANSMITEM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Este posibil ca datele dvs. cu caracter personal să fie transmise unor terți –autorități competente, operatori de servicii de colectare, transport etc., firme de contabilitate și audit etc.. Ori de câte ori facem acest lucru, ne asigurăm că există o justificare temeinică, că vom transmite doar datele strict necesare pentru realizarea scopului transmiterii și vom încerca să ne asigurăm că destinatarul asigură un standard înalt de protecție a datelor cu caracter personal.

În cazul activităților de prelucrare a datelor făcute de un terț prestator/furnizor/partener/intermediar pentru operatorul S.C. CRESPO EXPRESS S.R.L.în baza unui contract de prestări servicii de orice tip încheiat între S.C. CRESPO EXPRESS S.R.L.. și terțul respectiv (care are calitatea de procesator al datelor cu caracter personal din punct de vedere al GDPR), aceste contracte se încheie în scris și include o serie de clauze specifice, prin care terții respectivi să furnizeze S.C. CRESPO EXPRESS S.R.L.. garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute în GDPR și să asigure protecția drepturilor persoanei vizate.

Transferul de date cu caracter personal către o organizație internațională sau către un stat terț față de UE și SEE (SEE include atât UE, cât și Islanda, Liechtenstein și Norvegia) poate avea loc numai dacă organizația sau statul respectiv, către care se intenționează a se efectua transferul, pot să asigure un nivel de protecție adecvat conform cerințelor din GDPR.

Transferul de date către o organizație internațională sau către un stat a cărui legislație nu prevede un nivel de protecție adecvat, recunoscut printr-o decizie de adecvare emisă de Comisia Europeană, este posibil numai dacă există garanții suficiente cu privire la protecția drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate și cu condiția să existe drepturi opozabile și căi de atac efective la dispoziția persoanelor vizate. Aceste garanții se stabilesc de S.C. CRESPO EXPRESS S.R.L.cu respectarea GDPR, în contracte/acorduri încheiate cu furnizorii/prestatori de servicii către care se realizează transferul datelor sau în alte modalități legale, de la caz la caz.

CÂT TIMP ȘI CUM PĂSTRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Păstrăm datele dvs. cu caracter personal doar atât timp cât ne sunt necesare sau cât prevede legislația în vigoare.

În tot acest timp, ne asigurăm că datele sunt păstrate în siguranță, iar, în cazul unor breșe de securitate, suntem pregătiți să aplicăm toate măsurile tehnice, organizatorice și legale pentru a limita consecințele posibile și a informa ANSPDCP, precum și persoanele vizate, dacă există riscuri pentru acestea.

În măsura posibilului, vom anonimiza datele care nu ne mai sunt necesare într-o manieră care să permită identificarea persoanelor vizate sau aplicăm psedonimizarea pentru a limita riscurile cu privire la datele personale prelucrate.

CE DREPTURI AVEȚI CU PRIVIRE LA DATELE DVS. PE CARE LE PRELUCRĂM

Dreptul de acces la Date

Orice Persoana vizata are dreptul de a obține de la S.C. CRESPO EXPRESS S.R.L. atunci când acestea acționează în calitate de operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de aceasta, iar în caz afirmativ, se vor furniza informațiile referitoare la: scopurile prelucrării; categoriile de date vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari ale datelor, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale, precum și a garanțiilor adecvate oferite în cazul unui astfel de transfer de date; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența dreptului de a solicita S.C. CRESPO EXPRESS S.R.L.. rectificarea sau ștergerea datelor ori restricționarea prelucrării lor sau a dreptului de a se opune prelucrării; dreptul de a depune o plângere în fața ANSPDCP; dacă datele nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora; existența unui proces decizional automatizat, inclusiv profilingul, precum și informații pertinente privind logica utilizată, semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Dreptul la rectificare

Persoana vizată are dreptul de a obține de la S.C. CRESPO EXPRESS S.R.L. în calitate de operator de date, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.

Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Persoana vizată are dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar S.C. CRESPO EXPRESS S.R.L.. va avea obligația de a șterge datele fără întârzieri nejustificate în cazul în care:

 1. a) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu mai există nici un alt temei legal pentru prelucrare;
 3. c) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal
 4. d) persoana vizata își exercita dreptul la opoziție in condițiile GDPR;
 5. e) datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale a operatorului;
 6. f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale minorilor in condițiile GDPR;
 7. g) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de informații ale societății informaționale către copii în condițiile GDPR.

S.C. CRESPO EXPRESS S.R.L. în calitate de operator de date, poate refuza cererea de ștergere a datelor in următoarele condiții:

 1. a) prelucrarea este necesara pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
 2. b) prelucrarea este necesara pentru respectarea unei obligații legale aplicabile operatorului;
 3. c) prelucrarea este necesară pentru rațiuni tinând de interesul public în domeniul sănătății publice, în condițiile restrictive impuse de GDPR;
 4. d) prelucrarea este necesara în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în condițiile GDPR, în măsura în care exercitarea dreptului poate face imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective;
 5. e) prelucrarea este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea S.C. CRESPO EXPRESS S.R.L. în calitate de operator de date, restricționarea prelucrării în următoarele cazuri:

 1. a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
 2. b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 3. c) S.C. CRESPO EXPRESS S.R.L.. nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar ele sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 4. d) persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 5. e) persoana vizată care a obținut restricționarea prelucrării este informată de către S.C. CRESPO EXPRESS S.R.L.. înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

Dreptul de opoziție

Persoana vizata are dreptul față de S.C. CRESPO EXPRESS S.R.L..:

 1. a) de a se opune in orice moment, din motive legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează sa facă obiectul unei prelucrări întemeiate pe interesul public sau pe interesul legitim. În caz de opoziție, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza decât daca exista motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra drepturilor persoanei vizate sau dacă scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 2. b) de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie Prelucrate în scop de marketing direct, inclusiv in ceea ce privește crearea de profiluri in acest scop.

Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are față de S.C. CRESPO EXPRESS S.R.L.. dreptul de a primi — într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat — datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat către Societate și de a le transmite către un alt operator în cazul în care:

 1. a) prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract; și
 2. b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul ca datele sale să fie transmise direct de la S.C. CRESPO EXPRESS S.R.L.. la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate (inclusiv profiling)

În acest sens, persoana vizată are față de S.C. CRESPO EXPRESS S.R.L.. dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate numai pe procesare automată (incluzand profiling-ul) și care să producă efecte legale față de persoana vizată sau care să o afecteze în mod semnificativ.

Acest drept nu se va aplica în următoarele situații de excepție, în care decizia automată:

 1. a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și S.C. CRESPO EXPRESS S.R.L.. ;
 2. b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică S.C. CRESPO EXPRESS S.R.L.. și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
 3. c) are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate.

În situațiile de la literele a) și c) din prezentul paragraf, S.C. CRESPO EXPRESS S.R.L.. are obligația de a implementa măsurile corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate, cel puțin dreptul acesteia de a obține intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Dreptul de a-și retrage consimțământul

În cazul în care prelucrarea datelor se bazează de consimțământul dvs., aveți posibilitatea de vă retrage consimțământul, caz în care vom înceta de îndată prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Retragerea consimțământului nu va avea efecte asupra prelucrărilor de până în acel moment.

Pentru exercitarea oricăruia dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați pentru la adresa de email contact@zoomcurier.ro sau adresa de corespondenta: str. Letea nr. 32, Bacau, Telefon: 0770 967 231

Dreptul de a se adresa justiției și/sau ANSPDCP

Persoana vizată ale cărei date personale sunt procesate de S.C. CRESPO EXPRESS S.R.L.. are:

 1. a) dreptul de a depune plângere la ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sediu: București, Bdul Gen. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, CP 010336; Telefon: +40.318.05.92.11, Fax: +40.318.05.96.02 email: anspdcp@dataprotection.ro, website: dataprotection.ro) în cazul în care persoana vizata consideră că prelucrarea datelor sale este făcută cu încălcarea GDPR;
 2. b) dreptul de a formula acțiune în justiție în cazul în care persoana vizata consideră că prelucrarea datelor sale este făcută cu încălcarea GDPR.

 

 

Politica de confidentialitate cu caracter general a fost actualizata in data de 07.10.2021